(41) 3248-3560 / 99603-7529 canil@tajjmahall.com.br

PUGS EM CURITIBA

WANDA


ANTECEDENTES – WANDA


BAHUAN– Pai da WANDA 

Felicia – Mãe da Wanda

Kiwi – Avô Materno da Wanda

ZARAH- Avó materna da Wanda

Nabuco’s Royal Flush – Bisavô materno da Wanda

Nabuco’s Ignacio- Bisavô Materno da Wanda

Nabuco’s Ana Maria – Bisavó materna da Wanda

Nabuco’s Mary Montilla – Bisavó Materna da Wanda

Truck – Trisavô Materno da Wanda

Victor Hugo – Trisavô Materno da Wanda

Bill – Tetravô Materno da Wanda