(41) 3248-3560 / 99603-7529 canil@tajjmahall.com.br

PUGS EM CURITIBA

BABALU


ANTECEDENTES – BABALU


Bahuan – Pai da Babalu 

Pipoca – Mãe da Babalu

Marcus James – Avô Materno da Babalu

Goiabada – Avó Materna da Babalu

Mercedes – Bisavó Materna da Babalu

LUCAS (IMPORTADO) – BISAVÔ MATERNO DA BABALU

Kailas Goibada – Trisavó Materna da Babalu

Flush – Trisavô Materno da Babalu